proizvod-tmb-diamond

LUMIK

LUMIK

Veliki problem kod primene pesticida i biopesticida je loša kompatibilnost sa vodom. Njihove performanse zavise od ph vrednosti, tvrdoće vode, veličine kapljica, kao i količine vode sa kojom se preparat meša.

LUMIK je pojačivač dejstva aktivnih materija kod hemijskih i organskih preparata. Poboljšava distribuciju i usvajanje aktivnih materija na površini biljaka. Poboljšava disperziju nerastvorljivih supstanci i “lepi” ih za površinu biljaka. Skida prljavštinu sa lista, kao i produkte metabolizma insekata poput paučine i “medne rose”.

Formulacija u vidu glukonata pomaže kod problema sa “tvrdom vodom” (Ca2 + , Mg2 + ) koja smanjuje efikasnost preparata.

LUMIK je između ostalog i korektor nedostatka cinka i mangana, pomaže pesticidima i biopesticidima da ne izgube svoju efikasnost zbog prethodno pomenutih problema i poboljšava njihovu primenu na biljci.

LUMIK mehanizam delovanja:

Smanjuje površinski napon vode, čime se smanjuje ugao kontakta vode sa površinom lista i obezbeđuje bolja pokrivenost istom količinom vode.

Prva kap (čista voda) ima veoma mali kapacitet vlaženja i veliki ugao kontakta sa površinom lista.

Dok je kod ostalih kapi taj ugao manji. Kontaktni ugao zavisi od kohezionih i adhezionih sila. Širenjem kapi na ravnoj površini smanjuje se kontaktni ugao. Efekat vlaženja lako se može identifikovati nanošenjem iste količine obične i vode tretirane LUMIK – om.

Slika kapi vode sa različitim vrednostima površinskog napona.

Smanjenje veličine kapi: Kod folijarne aplikacije bilo kog proizvoda, veličina kapi igra veoma važnu ulogu u distribuciji i efikasnosti zaštitne tečnosti.

Efekti rastvaranja i disperzije : Zbog polarnih i nepolarnih svojstava supstanci koje sadrži LUMIK , homogenizuje čitavu zapreminu tečnosti u kojoj je primenjen. Na taj način omogućava da zaštitna tečnost bude istog sastava na svim biljnim delovima. Kod slabo rastvorljivih supstanci povećava rastvorljivost, dok nerastvorljive supstance disperguje

Disperzija prljavštine (efekat čišćenja):

LUMIK je sposoban da se veže za prljavštinu i spere je sa površine lista.

Čistač medne rose i ostalih produkata insekata: Mnogi insekti koji se hrane floemom biljaka, moraju da izlučuju višak šećera koji apsorbuju ishranom u vidu medne rose. Prisustvo medne rose na površini listova negativno utiče na razvoj biljaka, prekriva asimilacionu površinu, otežava razmenu gasova i fotosintezu.

Sprečava razvoj gljiva: Još jedan problem vezan za mednu rosu je gljiva čađavica koja se na njoj razvija u vidu tamne prevlake, što dodatnu ometa proces fotosinteze, transpiracije i ostale životne funkcije

Efekat penetracije: Pored glukonata, koji je sposoban da se veže za mnoge elemente poput mangana, cinka, magnezijuma, kalcijuma i na taj način obezbedi njihov prodor u biljku.

Dodate su i druge supstance koje poboljšavaju penetraciju u biljno tkivo, insekte i gljive Zato što te supstance imaju izražen lipofilni karakter tj. veliki afinitet prema mastima, a ćelijske membrane sastoje se upravo od lipida i voskova.

 Kako bi demonstrirali penetrirajući efekat, izveli smo ogled pomoću stiropora (koji simulira kutikulu lista), koristili LUMIK 0,5ml i pomešali sa 1l tečnosti crvene boje kako bi efekat bio vidljiviji:

                              Penetrirajuća osobina lumika

Korekcija deficita mangana i cinka: Mangan i cink su elemetni koji se nalaze u zemljištu u malim količinama. I u većini slučajeva se nalaze u oblicima koji su neprestupačni za biljku tj. blokirani su. Upravo iz tog razloga su mangan i cink dodati ovom preparatu. Pored toga glukanska kiselina poboljšava njihovo usvajanje od strane biljke, ali poboljšava i ubrzava usvajanje svih drugih nutritijenata koji će se naći u formulaciji sa preparatom LUMIK.

Primena:

Preporučena koncentracija za folijarnu primenu u cilju poboljšanja efekta preparata je 1-1,5ml/l, u zavisnosti od vrste useva.

Ako se koristi kao sredstvo za čišćenje, koristiti u koncentraciji od 2-4ml/l.

USEV

ČISTAČ

(DOZE)

POJAČIVAČ DEJSTVA

(DOZE)

APLIKACIJA

Voće

3-4 ml/l

1,5 ml/l

Proizvod treba primeniti u opštoj dozi od 1,5-2ml/l vode. Poštujući maksimalnu dozu od 2ml/l.

Pažnja! LUMIK ne koristiti u ružama kada su lattice otvorene.

Hortikulturne biljke i jagoda

2-3 ml/l

1-1,25 ml/l

Industrijske: karfiol ,

cvekla , paradajz, itd.

2-3 ml/l

1-1,25 ml/l

Ukrasne biljke i ruže

2-2,5 ml/l

1 ml/l

Ostale biljke

2-4 ml/l

1-1,5 ml/l

 

Medna rosa

Pakovanja: 10ml; 100ml; 250ml; 1L; 5L.